Zelené zakázky a Environmentální managment

Zelené zakázky znamenají proces, jehož prostřednictvím se orgány veřejné správy a ostatní zadavatelé snaží pořídit výrobky, služby a práce s nižšími dopady na životní prostředí během jejich životního cyklu v porovnání s výrobky, službami a pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly pořízeny jinak.

Od 1. 1. 2021 existuje v ČR zákonná povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání (dle novely zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění).

Při zadávání veřejných zakázek se tedy musí zohlednit dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby a další aspekty. Výrobky a služby s ekoznačkou tak mají konkurenční výhodu v procesu veřejného zadávání kvůli zákonné povinnosti environmentálně zodpovědného zadávání. V delším časovém horizontu zelené veřejné zakázky přinesou také finanční úsporu pro obce, kraje i stát.

 

 

Další nástroje pro environmentální management

 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí, který byl vytvořen Evropskou unií za účelem řízení a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou environmentálních prohlášení. Systém EMAS je jedním ze způsobů, kterým organizace může přistoupit k zavedení tzv. systému environmentálního managementu – EMS. EMS znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podnik začleňuje péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. Více informací o EMAS.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobku zákazníkovi. Slouží k prezentaci skutečných dopadů daného výrobku na životní prostředí. Samotné EPD výrobku neznamená, že je daný produkt šetrnější k životnímu prostředí, ale poskytuje zákazníkovi srovnatelné informace, podle kterých může ekologický výrobek preferovat. Více informací o EPD.

Co to prakticky znamená?

  • Samosprávy a další veřejní zadavatelé musí nově u každé jednotlivé veřejné zakázky vyhodnotit, jestli je možné uplatnit zásady zeleného a inovativního zadávání. Pokud ano, musí je zohlednit. A to jak při vytváření zadávacích podmínek, podmínek účasti a hodnotících kritérií, tak při hodnocení nabídek a samotném výběru dodavatele.
  • Musí tak postupovat u všech druhů zadávacích řízení a všech druhů veřejných zakázek, ať jde o služby, dodávky nebo stavební práce. Nezáleží ani na tom, jestli jde o veřejnou zakázku nadlimitní, podlimitní nebo zakázku malého rozsahu.
  • Svůj postup také musí vždy dobře odůvodnit a dokázat obhájit, jak byly zásady zohledněny, nebo proč naopak zohledněny nebyly. Forma ani rozsah takového odůvodnění není stanovená, přesto lze doporučit odůvodnění zpracovat vždy písemně alespoň v rámci interních podkladů.
  • Evropská komise klade důraz na environmentálně odpovědné zadávání, proto postupně pro své členské státy vypracovává metodické příručky pro zadavatele tzv. Green Public Procurement . Snahou Evropské komise je, aby se environmentálně odpovědné zadávání stalo běžnou praxí a aby byly požadavky na zelené nakupování mezi členskými státy do určité míry sjednocené.

Co mi v zelených zakázkách přinese ekoznačka?

 

  • Ekoznačka EŠV a EŠS, taktéž EU Ecolabel jsou jediné státem garantované ekoznačky, které jsou ověřené třetí stranou.
  • Tedy kromě sníženého dopadu na životní prostředí jsou zde prokázány užitné vlastnosti nezávislými testy.
  • V zelených veřejných zakázkách by tak měly být jasným vodítkem pro zadavatele, že výrobce/dodavatel služeb může nabídnout výrobek/službu s menším negativním dopadem na životní prostředí.