Principy Ekoznačení

Identifikuje skupiny výrobků a služeb, u nichž lze snížit jejich negativní působení na životní prostředí v průběhu jejich celého životního cyklu.

Stanovuje jasná pravidla, která musí produkty splňovat, aby mohly být označeny ekoznačkou.

Lze s jeho pomocí kontrolovat vlastnosti produktů a jejich shodu s požadavky na udělení certifikace.

Spotřebitelům poskytuje jasné vodítko, že daný produkt je ekologicky šetrný a přitom účinný.

Pro výrobce, prodejce a poskytovatele služeb slouží i jako marketingový nástroj, který pomáhá odlišit daný produkt od konkurence.

Veřejné správě slouží ke snazší orientace v oblasti tzv. „zeleného nakupování“.

U certifikovaných produktů je zárukou, že jejich pořízením se nestanete obětí tzv. greenwashingu.

Ekoznačení je zcela dobrovolné a jeho získání je postavené na nezávislém a objektivním hodnocení produktu.

Ekoznačení v ČR

25

certifikovatelných kategorií

42

držitelů EKOZNAČKY EU/EŠS/EŠV z řad výrobců a poskytovatelů služeb

5000

certifikovaných produktů a služeb

Chci zjistit více o EŠV a EŠS

V rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb jsou produktům, které splňují stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí, udělovány ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) a Ekologicky šetrná služba (EŠS).
Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb se řídí ustanoveními technické normy ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I. Ekoznačky EŠV a EŠS jsou proto uznávaným dokladem o kvalitách výrobků a služeb i v zahraničí, ačkoli se vztahují jen na produkty nabízené na trhu České republiky.
Proces udělování ekoznačky je popsán v Pravidlech o realizaci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb vydaných Ministerstvem životního prostředí nebo v Průvodci žadatele o ekoznačku. Tyto dokumenty jsou k dispozici v sekci Ke stažení.
Seznam všech produktových skupin resp. kritérií, ve kterých lze ekoznačku získat, a seznam všech označených produktů jsou dostupné na samostatné stránce.
Logo ekoznačky EŠV a EŠS tvoří stylizované písmeno „e“ s nápisem Ekologicky šetrný výrobek resp. Ekologicky šetrná služba v horní části a registračním číslem označeného produktu v části spodní. Značka je zaregistrována jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví.
Logo ekoznačky smí být používáno pouze dle instrukcí uvedených v Grafickém manuálu pro použití ochranné známky EŠV a EŠS.

Chci zjistit více o Ekoznačce EU

Prostřednictvím mezinárodního programu ekoznačení Evropské unie jsou od roku 1992 označovány produkty prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí Ekoznačkou EU. Na rozdíl od značky Ekologicky šetrný výrobek/služba může být ekoznačka EU udělena produktům na trhu celé Evropské unie. Prostřednictvím jedné značky tak mohou být propagovány po celé Evropě včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska.
Program ekoznačení Evropské unie se řídí pravidly nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, které vstoupilo v platnost 30. 1. 2010. Toto nařízení vychází ze zásad mezinárodní normy ISO 14024. Začátkem září 2013 vstoupila v platnost změna přílohy III tohoto nařízení.
V České republice roli zprostředkovatele pro udělení Ekoznačky EU zastává Ministerstvo životního prostředí (MŽP). MŽP přijímá žádosti od zájemců o udělení této ekoznačky jak z tuzemska, tak ze zahraničí. Z titulu své role se také podílí na revizích kritérií pro udělení Ekoznačky EU, a může tak ovlivňovat jejich podobu.
Logo Ekoznačky EU má podobu stylizované květiny se symbolem Є uprostřed a nápisem EU Ecolabel. Nedílnou součástí značky je rámeček s číslem licence v požadovaném tvaru. Ekoznačka EU smí být používána pouze dle Pokynů pro používání Ekoznačky EU.
Seznam produktů a odkazy na příslušná kritéria pro udělení Ekoznačky EU najdete na oficiálních stránkách programu EU Ecolabel nebo v Průvodci žadatele o ekoznačku.

Ekoznačení v normách ISO

Environmentální značení a prohlášení je celosvětově uplatňovaným konceptem založeným na mezinárodních normách (řady ISO14020), jež patří mezi dobrovolné informační nástroje. Jeho základem je vyhodnocení vlastností produktů (výrobků nebo služeb) a jejich vliv na životní prostředí.
Jedná se o označování produktů různými značkami, v některých případech doplněnými o stručnou informaci o vlastnostech produktu. Cílem environmentálních značek a prohlášení je povzbudit poptávku a nabídku produktů šetrnějších k životnímu prostředí prostřednictvím sdělování ověřitelných, přesných a nezavádějících informací o jejich environmentálních aspektech. Tímto způsobem je stimulován potenciál pro neustálé, trhem řízené environmentální zlepšování produktů.
Existují tři normované typy environmentálního značení a prohlášení:

Ekoznačení (typ I)

Ecolabelling je nástroj založený na označování výrobků (a služeb), které mají nižší negativní dopady na životní prostředí než výrobky s nimi srovnatelné, tj. zaměnitelné ve fázi užívání. Označeny mohou být výrobky, které splňují předem stanovená environmentální kritéria v rámci definované výrobkové kategorie a které jsou nezávisle ověřeny třetí stranou.

Evropská ekoznačka  EU Ecolabel

Česká národní ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek/služba

 

Vlastní environmentální tvrzení (VET) (typ II)

VET je prohlášení, značka nebo obrazec poukazující na environmentální aspekt výrobku, součástky nebo obalu (např. biologicky degradovatelný, recyklovatelný, apod.). Je vydáno výrobcem, bez ověření či certifikace třetí stranou, avšak musí být veřejně ověřitelné (tzv. ověření druhou stranou), a to na základě informací zpřístupněných vyhlašovatelem.
Požadavky na VET jsou popsány v normě ISO 14021. Nejpodstatnější zásady uváděné v této normě jsou shrnuty na stránce Požadavky na VET.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD – Environmental Product Declaration) (typ III)

EPD poskytuje kvantitativní informace o vlivu daného produktu na životní prostředí, a to v celém jeho životním cyklu – tzn. od těžby surovin až po jeho odstranění či recyklaci. Základem je tedy uplatnění metody hodnocení životního cyklu (LCA). Ověření EPD provádí akreditované organizace, certifikační orgány. MŽP spravuje veřejnou databázi ověřených EPD v ČR.