Certifikace od myšlenky po Ekoznačku

Je Ekoznačka vhodná pro můj produkt?

 • Vyrábím produkty, nebo nabízím služby šetrné k životnímu prostředí.
 • Chci používat certifikovanou známku kvality.
 • Výhody Ekoznačky

Výběr kategorie, ve které chci získat EKOZNAČKU

 • Je můj produkt vhodný k certifikaci?
 • Existují pro něj kritéria ekoznačky?
 • Seznam certifikovatelných kategorií naleznete zde

Žádost musí obsahovat

 • Informace o žadateli
 • Doklady o splnění jednotlivých kritérií
 • Další dokumentaci požadovanou v konkrétní kategorii

certifikace

 • Nezávislé posouzení shody s kritérii podle dodané dokumentace
 • Audit v místě výroby nebo provozu služby
 • Produkt získává oficiální certifikaci a licenci k užívání EKOZNAČKY

Která Ekoznačka je pro můj produkt vhodná

Ověření způsobilosti

 • Životního cyklu produktu
 • Informací o vlastnostech produktu
 • Výrobního procesu
 • Laboratorní posudek (v případě potřeby)

Poplatky

 • Lze získat slevu? Ano, nižší poplatky platí mikro, malé a střední podniky, podniky s EMAS a ISO 14001. Více informací o poplatcích zde

Platnost licence

Licence má omezenou platnost a lze ji:

 • Prodloužit
 • Rozšířit
 • Ukončit

Průběh

Žadatel podává žádost o udělení ekoznačky prostřednictvím formuláře s příslušnou dokumentací v písemné nebo elektronické podobě na adresu certifikačního orgánu

Ministerstvo životního prostředí
Odd. dobrovolných nástrojů, vědy a výzkumu
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10

Datová schránka: 9gsaax4

 • Během 10 dnů od přijetí žádosti proběhne kontrola formální správnosti a úplnosti předložené dokumentace. Certifikační orgán posoudí, zda jsou splněny formální parametry žádosti a zda je doložena veškerá dokumentace požadovaná v kritériích pro danou produktovou kategorii. Tímto krokem jsou splněny podmínky pro přijetí žádosti o ekoznačku. V případě, že údaje v žádosti nebo dokumentace nejsou kompletní, je žadatel e-mailem vyzván k jejich doplnění.
 • Jsou-li podmínky formální kontroly splněny, je žadatel vyzván k uhrazení registračního poplatku dle aktuálního sazebníku. Faktura k uhrazení registračního poplatku je přílohou výzvy.
 • Věcné posouzení žádosti, tj. posouzení a ověření dokladů o splnění jednotlivých kritérií trvá nejdéle 60 kalendářních dnů. V průběhu tohoto procesu může být žadatel vyzván k dalšímu doplnění dokumentace, pokud to certifikační orgán uzná za vhodné. V závislosti na tom se prodlužuje doba posouzení žádosti. Pokud žadatel o ekoznačku neposkytne všechny doplňující informace v požadované formě do 6 měsíců od jejich vyžádání, certifikační orgán žádost zamítne.
 • Součástí hodnocení je rovněž inspekční návštěva u žadatele/výrobce produktu nebo poskytovatele služby.
 • Po celkovém zhodnocení žádosti a veškeré dokumentace vydá certifikační orgán Oznámení o posouzení žádosti, obsahující v případě kladného výsledku hodnocení také návrh licenční smlouvy k udělení ekoznačky.
 • Jakmile dojde k podpisu smlouvy a zaplacení příslušných poplatků – žadatel – nyní již držitel ekoznačky má oprávnění k použití loga ekoznačky k propagaci svého výrobku či služby.