Ekoznačka EU

Prostřednictvím mezinárodního programu ekoznačení Evropské unie jsou od roku 1992 označovány produkty prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí Ekoznačkou EU. Na rozdíl od značky Ekologicky šetrný výrobek/služba může být ekoznačka EU udělena produktům na trhu celé Evropské unie. Prostřednictvím jedné značky tak mohou být propagovány po celé Evropě včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska.
Program ekoznačení Evropské unie se řídí pravidly nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, které vstoupilo v platnost 30. 1. 2010. Toto nařízení vychází ze zásad mezinárodní normy ISO 14024. Začátkem září 2013 vstoupila v platnost změna přílohy III tohoto nařízení.
V České republice roli zprostředkovatele pro udělení Ekoznačky EU zastává Ministerstvo životního prostředí (MŽP). MŽP přijímá žádosti od zájemců o udělení této ekoznačky jak z tuzemska, tak ze zahraničí. Z titulu své role se také podílí na revizích kritérií pro udělení Ekoznačky EU, a může tak ovlivňovat jejich podobu.
Logo Ekoznačky EU má podobu stylizované květiny se symbolem Є uprostřed a nápisem EU Ecolabel. Nedílnou součástí značky je rámeček s číslem licence v požadovaném tvaru. Ekoznačka EU smí být používána pouze dle Pokynů pro používání Ekoznačky EU.
Seznam produktů a odkazy na příslušná kritéria pro udělení Ekoznačky EU najdete také na oficiálních stránkách programu EU Ecolabel .

Program ekoznačení EU je součástí světové sítě GEN – Global Ecolabelling Network, která sdružuje organizace zabývající se označováním ekologicky šetrných produktů z celého světa. Na českém trhu se můžeme setkat například také s výrobky označenými německým Modrým Andělem nebo skandinávskou ekoznačkou Nordic Ecolabel.