Požadavky na VET podle ISO 14021

Na této stránce jsou podrobnější informace o požadavcích pro věrohodná a spolehlivá vlastní environmentální tvrzení. Vzhledem k rozsahu samotné normy jsou uvedeny jen ty nejpodstatnější zásady. Následující informace tedy nejsou vyčerpávající.

Vlastní environmentální tvrzení musejí být:

 •  přesná a nezavádějící;
 • doložená a ověřená;
 • používána pouze v odpovídajících souvislostech a musí se týkat určitého výrobku;
 • prezentována způsobem, ze kterého je jasné, zda se tvrzení týká celého výrobku, jeho části, obalu nebo určitého prvku služby;
  Např. informace o obalu výrobku, jako je údaj o obsahu recyklovaného materiálu. Bylo by zavádějící budit dojem, že recyklovaný je celý výrobek, pokud to tak není.
 • specifická ve vztahu k environmentálnímu zlepšení, kterého se tvrzení týká;
  Tvrzení neurčité nebo zeširoka naznačující, že výrobek je prospěšný životnímu prostředí nebo neškodný, nesmí být použito. Proto je nepřípustné použít např. výrazy jako bezpečný pro životní prostředí, přátelský k životnímu prostředí, neznečišťující, zelený a k přírodě přátelský.
 • prezentována způsobem, který nevyvolává dojem, že výrobek je schválen nebo certifikován nezávislou organizací v případě, že tomu tak není;
  U certifikátů nebo oficiálně vypadajících symbolů by mělo být uvedeno, z jakých standardů vychází, kdo je vydal a o jaký certifikační postup se jedná. To se týká i symbolů organizací, které výrobce finančně nebo jinak podpořil, např. na obalu jeho výrobků.
 • vztahovat se k environmentálním aspektům výrobku, které existují nebo během životního cyklu výrobku mohou nastat;
  Např. správným tvrzením může být informace, že tento papír je ze 75% vyroben z druhotných surovin. Naopak zavádějící by bylo tvrdit, že při jeho výrobě nebylo použito dřevo z tvrdých tropických dřevin, protože to se k výrobě papíru nepoužívá.
 • prezentována tak, aby bylo zřejmé, že tvrzení a případné vysvětlující prohlášení (doplňující informace pro správné pochopení samotného tvrzení) mají být chápána společně;
 • týkat se oblasti, ve které se daný environmentální aspekt výrobku vyskytuje;
 • přesná a obsahovat základ pro srovnání – pokud je založeno na srovnání s jinými výrobky.
  Bylo by například chybné tvrdit, že výrobek je teď šetrnější k životnímu prostředí nebo energeticky úspornější bez dalšího upřesnění. Ale přípustné by bylo uvést, že výrobek má o 20% nižší spotřebu než předchozí model.

Vlastní environmentální tvrzení nesmí:

 • být přeformulováno za použití různých výrazů, aby budilo dojem o vícenásobném prospěchu jednoho jediného aspektu výrobku, který se týká dopadu na životní prostředí;
 • vést k mylnému pochopení (ani nechtěně).
  Například tvrzení, že výrobek je kompostovatelný, může být vydáno jen pokud výrobek nevylučuje látky v koncentracích škodlivých pro životní prostředí, kdykoli během rozkladu nebo následného užití.
 • nesmí, přímo ani nepřímo, naznačovat neexistující zlepšení ohledně dopadu produktu na životní prostředí.
  Ani nesmí přehánět význam environmentálního aspektu výrobku, ke kterému se tvrzení vztahuje.
  Je například zavádějící tvrdit, že výrobek obsahuje dvakrát tolik recyklovaného materiálu než dříve, pokud původní podíl recyklovaného materiálu byl velmi nízký. Uváděný rozdíl by měl být absolutní, tj. v případě zvýšení z 15% na 20% nárůst o 5%, ne 50% nárůst.
 • být vyhlášeno, pokud by mohlo být mylně pochopeno nebo je zavádějící z důvodu opomenutí významných údajů (i když je tvrzení formálně pravdivé).
 • být vydáno, pokud je založeno na nepřítomnosti přísad nebo vlastností, které s danou kategorií výrobků vůbec nejsou spojovány.
  Bylo by kupříkladu zavádějící uvádět, že daný výrobek neobsahuje určitou látku, pokud je samozřejmostí, že se ani v ostatních výrobcích ve stejné kategorii nevyskytuje.
 • nesmí obsahovat formulaci typu bez… (např. bez chloru, neobsahuje chlor, apod.), pokud koncentrace dané látky je vyšší než uznaná stopová úroveň nebo úroveň pozadí.

Použití značek

 • Použití značek je dobrovolné.
 •  Značky by měly být jednoduché, snadno reprodukovatelné a měly by mít velikost odpovídající velikosti výrobku.
 • Značky by měly být snadno odlišitelné o jiných, včetně značek pro jiná environmentální tvrzení.
 • Značka vyjadřující fakt, že byl zaveden systém environmentálního managementu, nesmí být použita tak, aby mohla být chápána jako značka o vlastnostech výrobku ve vztahu k životnímu prostředí.
 • Motivy přírodních objektů (stromečky, květiny, motýli, zeměkoule…) mohou být použity pouze v případech, kdy je přímé a ověřitelné spojení mezi objektem a přínosem deklarovaným v tvrzení.
 • Pro vyjádření o obsahu recyklovaného materiálu musí být jako značka použita Möbiova smyčka a to způsobem popsaným v normě.