Soutěž

Ekolifek

Pravidla soutěže s FeelEco

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pravidla soutěže s ekoznačkou (dále jako „Pravidla“)

 1. Pořadatelem soutěže je Remmark a.s. se sídlem Křemencova 178/10
  110 00 Praha 1 IČO 25652869 (dále jako „pořadatel“).Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: vojtech.marcin@dataserver.cz, +420 602 268 013.
 2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o balíček produktů v hodnotě 1000 Kč označených certifikací EU Ecolabel, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:
  • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí;
  • společnosti Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
  • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
  • adresa pro doručování v České republice;
  • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociálních sítích Facebook a Instagram;
  • dodržování podmínek sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže.
 2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: Dát „like“ facebookovému profilu soutěže a zároveň sledovat profil ekoznačky na Instagramu.​
 2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže (21.2. 2024) až do 27. 2. 2024 do 12:00 hod.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
  • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
  • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
  • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 4. Soutěž má 3 výherce, každý z nich získá balíček produktů v hodnotě 1000 Kč označených certifikací EU Ecolabel. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 5. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí Generátor náhodných čísel – Rychlekalkulacky.cz. Čísla budou jednotlivým účastníkům přidělena podle pozice jejich „lajku“ v seznamu odshora.
 6. Pořadatel neprodleně po vylosování kontaktuje výherce zprávou na Facebooku a požádá je o adresu, na kterou jim pošle výhru. Pokud některý z výherců pořadateli tímto způsobem nezareaguje ani do 4 dnů od oslovení, provede pořadatel do 3 dnů při zachování stejné mechaniky losování nového výherce.
 7. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dnů při zachování stejné mechaniky losování nového výherce.
 8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
 2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:<
  • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook, u výherců pak může zpracovávat emailovou a doručovací adresu;
  • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
  • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
  • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
  • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
  • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

   

  Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
  Vojtěch Marcín, e-mail: vojtech.marcin@dataserver.cz

 3. V případě, že pořadatel bude chtít využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.
Realizující agentura si vyhrazuje právo akci prodloužit.