Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Projekty z oblasti udržitelné spotřeby a výroby

Projekty z oblasti udržitelné spotřeby a výroby


esf eu

Probíhající projekty

Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby
Cílem projektu je vytvořit kapacity pro systémové využívání eko-efektivního potenciálu pro inovace v oblasti udržitelné výroby a služeb v Praze. Eko-efektivními inovacemi se přitom rozumí takové inovace, které přinášejí zároveň dvojí efekt - ekonomický i environmentální.
Tento projekt je spolufinacován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

EPD - environmentální deklarace výrobků jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti
Projekt byl navržen jako skupinový vzdělávací kurz pro zaměstnance 10 malých a středních firem v Praze k přípravě environmentálních prohlášení vybraných výrobků podle mezinárodní normy ISO 14025, který vyškolí odborníky pro sledování environmentální kvality. Následně bude s jejich pomocí provedena mezinárodně platná certifikace využitelná v Evropské unii.
Tento projekt je spolufinacován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt na získání mezinárodně uznávaného certifikátu ISO 14 001
Projekt je zaměřen na získání mezinárodně uznávaného certifikátu ISO 14001 (tímto certifikátem se v dnešní době chlubí přes 1500 společností v České republice v různých oborech podnikání). V rámci projektu mohou získat tři malé a střední podniky s výrobní činností, tři malé a střední podniky poskytující služby, jedna OSVČ, jeden malý a střední podnik či OSVČ se zavedeným systémem jakosti zavedení systému ISO 14001 zdarma a dále dotaci na předcertifikační audit v hodnotě 10 000 Kč vč. DPH a dotaci na
certifikační audit v hodnotě 50 000 Kč vč. DPH.
Tento projekt je spolufinacován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji
Hlavním cílem projektu je rozvoj kvalifikace pracovníků veřejné správy, vzdělávacích a informačních institucí a nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje v oblasti strategického plánování a vyhodnocování udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.
Tento projekt je spolufinacován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ukončené projekty

Projekt Empress
EMPRESS (Energy Management Performance Related Energy Savings Scheme) znamená schéma dosahování energetických úspor prostřednictvím energetického řízení splácením z úspor. Cílem projektu je vytvoření trhu v oblasti podnikatelských příležitostí tzv. "dvojího zisku", k nimž dochází úsporou výrobních a dalších nákladů pomocí energeticky úsporných opatření, která navíc přináší i významné efekty pro životní prostředí. Dojde tedy nejen k významným ekonomickým úsporám, ale i ke snížení emisí CO2. V rámci projektu běží již 10 pilotních projektů v rámci kterých je v podnicích zaváděn systém řízení energetických a materiálových toků splácením z úspor.
Finanční podpora: Global Environment Facility

Společenská odpovědnost MSP - Program společenské odpovědnosti firem pro malé a střední podniky
Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility - CSR) je dobrovolný přístup organizací a podniků k otázkám rozvoje a zlepšování stavu společenského prostředí, včetně dosažení udržitelného rozvoje. Společensky odpovědná firma nepovažuje za svou jedinou prioritu zisk, ale řídí své aktivity s ohledem na jejich sociální a environmentální dopad na okolní prostředí. Takové jednání vede k posílení konkurenceschopnosti firmy, získání dobrého postavení na domácích i zahraničních trzích a v neposlední řadě k zajištění dlouhodobější perspektivy pro svou podnikatelskou činnost. Zahájený projekt si klade za cíl zlepšit informovanost MSP o konceptu společenské odpovědnosti firem a přispět k jeho širšímu uplatnění v českém prostředí.
Tento projekt je spolufinacován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

E-learningový vzdělávací modul v oblasti ekodesignu
Cílem projektu je rozšíření nabídky kurzů celoživotního vzdělávání. V rámci projektu bude pro zaměstnance podniků, absolventy škol a další skupiny vytvořen vzdělávací modul zaměřený na oblast environmentální výchovy. Tématem vzdělávacího programu jsou metody zlepšování výrobku a služeb s cílem snižovat jejich energetickou a materiálovou náročnost v celém životním cyklu, snižovat jejich celkové dopady na životní prostředí, stimulovat inovaci výrobku a využití nových technologií. Tento přístup je známý pod názvem ekodesign.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fonde, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Ekologicky šetrný, ekonomicky přínosný provoz kanceláří aneb praktická příručka "zelené" kanceláře a rejstřík "zelených" výrobků a služeb
Provoz kanceláři je mnohdy značně nešetrný k životnímu prostředí a to přesto, že právě kanceláře mají velký potenciál pro environmentálně šetrný a ekonomicky výhodný provoz. "Ozeleňování" provozu kanceláří se v ČR zaměřuje především na veřejnou správou, ostatní kancelářské profese jsou opomíjeny. Hlavním cílem projektu je zvýšit environmentální povědomí terciárního sektoru ekonomiky ČR - zvýšit povědomí o možnosti zavádění environmentálně šetrného provozu kanceláří.
Finanční podpora: Ministerstvo životního prostředí.

VaV - 1C/4/25/04 Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
Základním cílem projektu byl návrh efektivní podpory dobrovolných aktivit v podnikatelské sféře zaměřených na podporu udržitelné výroby a spotřeby (USV) v rámci naplňování strategie udržitelného rozvoje České republiky.
Finanční podpora: Ministerstvo životního prostředí.

E-learning pro veřejnou správu
Cílem projektu bylo rozšířit stávající nabídku vzdělávacích programů určených pro veřejnou správu o obsahově ucelený a svou formou inovativní modul. Vzdělávací modul je zaměřen na problematiku životního prostředí a ochranu jeho jednotlivých složek. Vzdělávací texty jsou doplněny o přehled stávající legislativy a testové otázky, které prověřují studentovy znalosti.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fonde, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Přenos znalostí v oblasti ekodesignu
Ekodesign je inovativní nástroj snižování ekonomických nákladů a současného zlepšování environmentálního profilu výrobku, resp. environmentální výkonnosti podniků či poskytovatelů služeb. V rámci projektu budou vyškolení environmentální konzultanti spolupracovat s vybranými podniky na aplikaci ekodesignu na konkrétní výrobek či poskytovanou službu.
Finanční podpora: Program EU Leonardo da Vinci.

Sledování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni
Projekt užívá vybrané indikátory ze sady Společných evropských indikátorů (ECI), které odstartovala Evropská komise a které dnes sleduje více než 160 evropských měst. Ty doplňují některé specifické indikátory, jenž charakterizují podmínky v českých a moravských městech. Indikátory slouží k monitorování stavu a trendů různých složek městského života. Jejich znalost umožňuje veřejné správě kvalifikovaně rozhodovat a dlouhodobě plánovat rozvoj měst s ohledem na udržitelnost. Projekt zároveň zvyšuje informovanost občanů a dává jim možnost aktivně ovlivnit fungování měst.
Finanční podpora: Vlámská vláda.